Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu Tüzüğü*

BU TÜZÜK 9/8/976 TARİHİNDE VALİLİĞE VERİLMİŞTİR. ONAYLANDIĞI HENÜZ FEDERASYONA BİLDİRİLMEMİŞTİR.

FEDERASYONUN ADI ve MERKEZİ

Madde 1- DEVRİMCİ GENÇLİK DERNEKLERİ FEDERASYONU adıyla bir federasyon kurulmuştur. Federasyonun kısa adı DEVRİMCİ-GENÇLİK’tir.

Madde 2- Federasyonun merkezi Ankara’dadır.

FEDERASYONUN AMACI

Madde 3- Ülkemiz gençliğinin -özünde Ülkemizin iktisadi, sosyal sorunlarına sıkı sıkıya bağlı olan- sosyal, ekonomik ve demokratik sorunlarının çözümü için çalışmak, bu uğurdaki gençliğin demokratik mücadelesini yürütmek üzere kurulan ülkemizin çeşitli bölgelerindeki gençlik kuruluşları arasındaki ilişkileri geliştirmek.

Madde 4- Federasyon amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:

 1. a) Hertürlü araştırmalar, yayınlar, miting, yürüyüş, toplantı ve konferanslar düzenlemek, afiş basmak, bildiri dağıtmak…
 2. b) Yukarıda açıklanan ve Federasyon amacına uygun konularda demokratik kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 3. c) Üye dernekler arasında her türlü dayanışmayı sağlamak.

 

ÜYELİK, GİRME, ÇIKMA, ÇIKARILMA

Madde 5- Federasyona, Federasyon amacına uygun amaçları olan bu amaç doğrultusunda faaliyet gösteren dernekler üye olabilirler. Üye dernekler gelirlerinin % 25 oranındaki kısmını Federasyon katılım payı olarak Federasyona verirler.

Madde 6- 5. maddedeki koşulları taşıyan derneklerin üyeliğe kabulü için Merkez Yürütme Kurulu’nun onayı gerekir. Üye derneklerden biri bu karara karşı çıkabilir. Bu durumda Genel Yönetim Kurulu kesin kararı verir.

Madde 7- Üye dernekler Genel Kurul kararı alarak özgürce Federasyondan ayrılabilirler.

Madde 8- Üye dernekler Merkez Yürütme Kurulunun teklifi ve Genel Yönetim Kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılabilirler. Çıkarılan dernek, ilk Federasyon Genel Kurulunda bu karara itiraz edebilir.

FEDERASYONUN ORGANLARI

 

Madde 9- Federasyon organları şunlardır:

 1. a) Federasyon Genel Kurulu
 2. b) Genel Yönetim Kurulu
 3. c) Merkez Yürütme Kurulu
 4. d) Merkez Denetleme Kurulu
 5. e) Bölge Yürütme Kurulu·

FEDERASYON GENEL KURULU

Kuruluş Şekli:

Madde 10- Federasyon Genel Kurulu Federasyonun en yetkili yüksek organıdır. Bu kurul; Genel Başkan, eski Genel Başkanlar, Merkez Yürütme Kurulu ve Genel Yönetim Kurulu asıl üyeleri, kurucular, üye dernek yönetim kurulu üyelerinden 1 er kişi ve üye derneklerin her 50 üyeleri için seçecekleri 1 delege olarak yollayacakları temsilcilerden oluşur. Ayrıca delege usulü ile Genel Kurul yapan üye dernekler genel kurulları için seçilen delegeleri arasından 1/50 üye oranını göz önüne alarak Federasyon Genel Kuruluna delege gönderirler.

Toplanma Zamanı:

Madde 11- Genel Kurul, biri olağan, biri olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır.

Olağan toplantılar yılda bir Nisan ayı içinde yapılır. Merkez Yürütme Kurulunun ve Genel Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde bu kurulların kararıyla yahut üye derneklerden yarısından fazlasının isteği ile Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Genel Kurul toplantıya Merkez Yürütme Kurulunca çağrılır.

Çağrı Usulü:

Madde 12- Merkez Yürütme Kurulu, federasyon Tüzüğüne göre Genel Kurula katılacak delegelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak delegeler, en az 10 gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi 2 gazete i1e ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır ve durum, yerin en yüksek mülkiye amirine yazı ile bildirilir. Toplantı geri bırakıldığı takdirde delegeler, ikinci toplantı tarihinden en az 5 gün önceden geri bırakılma sebepleriyle toplantının günü, saati, yeri ve gündemi gazete ile ilan edilerek yeniden çağrılır ve durum mülkiye amirine yazı ile bildirilir. Genel Kurul toplantıları, federasyon merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. Genel Kurul toplantısı birden fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeter Sayısı:

Madde 13- Genel Kurul, Federasyon Tüzüğüne göre, Genel Kurula katılacak delegelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; Ancak bu ikinci toplantıya katılan delege sayısı federasyon Merkez Yürütme ve Genel Yönetim Kurulu üye tam sayısının iki katından aşağı olamaz.

Toplantının Yapılış Usulü:

Madde l4- Federasyon Genel Kurulu toplantıları, ilanda belirtilen ve yerel mülkiye amirine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak delegeler, Merkez Yürütme Kurulunca düzenlenen listedeki adları sırasına imza ederek toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı, Genel Başkan veya görevlendireceği Merkez Yürütme Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir Başkan, yeteri kadar başkan vekili ile yazman üye seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Merkez Yürütme Kuruluna verilir.

Toplantıda Görüşülecek Hususlar:

Madde 15- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Madde 16- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:

 1. a) Federasyon organlarını seçmek (Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu),
 2. b) Federasyon Tüzüğünü değiştirmek,
 3. c) Federasyon Genel Kurlunca seçilen organların çalışma raporlarını incelemek, bu kurulları aklamak, değiştirerek kabul etmek ya da haklarırıda dava açmaya yetki vermek,
 4. d) Bütçeyi ve kadro çizelgelerini görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek,
 5. e) Federasyona gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, satılması, ipotek edilmesi ya da ipoteğin çözülmesi, bağışlanması ve devredilmesi hususunda Merkez Yürütme Kuruluna yetki vermek,
 6. f) Federasyonun Konfederasyona katılması ya da ayrılmasına karar vermek,
 7. g) Bakanlar Kurulundan izin almak suretiyle Federasyonun uluslararası faaliyette bulunması ve yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması ya da ayrılmasına karar vermek,
 8. h) Federasyondan çıkarılan üye derneklerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak
 9. i) Dernekler Yasasında yazılı genel hükümlerle, Tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak
 10. j) Federasyonun feshine karar vermek

GENEL YÖNETİM KURULU

Kuruluşu:

Madde 17- Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurulun delegeleri arasından 1 yıl için seçeceği 35 asil ve 20 yedek üyeden oluşur. Üye dernek başkanları bu kurula katılabilir ve söz alabilirler. Ancak oy hakları yoktur.

Görev ve Yetkileri:

Madde 18- Genel Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Genel Başkan ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerini seçer ve işten el çektirir.
 2. b) Federasyonun genel politikasını çizer, Tüzük ve Genel Kurul kararlarının uygulanması konusunda Merkez Yürütme Kuruluna direktif verir
 3. c) Merkez Yürütme Kurulunun teklifi ile federasyona bağlı dernek yönetimlerini işten el çektirir.
 4. d) Gene1 Kurula Genel Yönetim Kurulu için adaylar önerir.

Toplanması:

Madde 19- Genel Yönetim Kurulu yılda en az 4 defa toplanır. Önceden kararlaştırılan günlerde çağrısız olarak toplanır,

Merkez Yürütme Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Madde 20- Toplantılar yarıdan bir fazla üyenin iştirakiyle yapılabilir. Kararlar salt çoğunluk ile alınır. Oyların eşit olması halinde toplantı başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlar. Genel Başkan bu kurulunda başkanıdır.

 

MERKEZ YÜRÜTME KURULU

 

Kuruluşu:

Madde 21- Merkez Yürütme Kurulu Federasyonun en yüksek yürütme organıdır. Genel Yönetim Kurulu adına iş görür. Merkez Yürütme Kurulu Genel Yönetim Kurulu içinden veya dışından 7 asil ve 5 yedek üyeden oluşur ve Genel Yönetim Kurulu tarafından seçilir. İlk toplantısında bir Sekreter ve Bir Sayman seçer.

Görev ve Yetkileri:

Madde 22: a) Tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarını Genel Yönetim Kurulunun direktifleri çerçevesinde yürütür

 1. b) Federasyonu temsil eder ya da bu husuta kendi üyelerinden bir ya da bir kaçına yetki verir.
 2. c) Çalışmalarını gerçekleştirmek için olanaklarına göre gerekli personel alabilir,
 3. d) Her türlü satın alma, satma ve masraf işlerini yapar.
 4. e) Bütçeyi, çalışma programlarını ve her çeşit önerileri düzenleyip Genel Yönetim Kurulunun onayına sunar,
 5. f) Bölge Yürütme Kurulu üyelerini atar ve işten el çektirir,
 6. g) Federasyona bağlı derneklerin faaliyetlerini Federasyon amaçlarına ve Genel Yönetim Kurulunca tesbit edilen faaliyet programına uygunluğu açısından denetler. Gerekli gördüğü takdirde üye dernek yönetimlerinin feshi için Genel Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Genel Yönetim Kurulunun kararı ile üye derneklerin yönetimi feshedilirse, Merkez Yürütme Kurulu, üye dernek Genel Kurulunu yapanadek geçici Yönetim Kurulunu atar.
 7. h) Merkez Yürütme Kurulu federasyona üye derneklerin bulunmadığı yerlerde Bölge Yürütme Kurulunun görevlerini yerine getirecek şekilde en az 3 kişiden oluşmak üzere gerekli görülen sayıda asıl ve yedek üyelerden oluşan temsilcilikler atayabilir.
 8. i) Federasyonla ilgili her türlü çalışmaları Tüzük ve Yasa hükümlerirıe göre düzenler ve yürütür. Gerekli büroları ve komisyonları oluşturur ve diğer yayınları yapabilir.

Toplanması:

Madde 23- Merkez Yürütme Kurulu haftada en az bir defa olmak üzere ve önceden kararlaştırılan günlerde çağırısız olarak toplanır. Görüşme gündemini Genel sekreter hazırlar. Ancak üyelerden üç kişinin yazılı olarak istediği hususlar da gündeme konur. Genel Başkan, onun bulunmadığı hallerde Genel Sekreter Merkez Yürütme Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca üç üyenin yazılı isteği üzerine Merkez Yürütme Kurulu, Genel Başkan veya Genel Sekreter tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.

Madde 24- Toplantılar yarıdan bir fazla üyenin katılması ile yapılabilir. Kararlar salt çoğunluk oyu ile, aÎınır. Oyların eşit olması halinde toplantı başkanının katıldığı taraf, çoğunluğu sağlar.

BÖLGE YÜRÜTME KURULU

 

Kuruluşu:

 

Madde 25- Bölge Yürütme Kurulları Merkez Yürütme Kurulunun uygun gördüğü yerlerde, o bölgedeki üye derneklerin üyeleri arasından en az 3 kişi olmak üzere gerekli görülen sayıda asil ve yedek üyeden oluşur.

Görev ve Yetkileri:

Madde 26- Bölge Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Bölge Yürütme Kurulları bulundukları bölgedeki dernekler ve bu derneklerle Federasyon Genel Merkezi arasındaki eş güdüm ve ilintiyi sağlar,
 2. b) Genel Merkezi o bölgede temsil eder ve bölge hakkında gerekli bilgileri raporlar halinde Genel Merkeze bildirir
 3. c) Genel Başkan veya Merkez Yürütme Kurulundan açıkça yetki almadan Federasyonu dışa karşı yük altına sokacak hiçbir davranışta bulunamaz,
 4. d) Bölge Yürütme Kurulu, bölgesinde bulunan üye dernek yetkilileriyle en az ayda bir defa toplantı yapar.

Toplanması:

Madde 27- Bölge Yürütme Kurulu haftada en az bir defa olmak üzere ve önceden kararlaştırılan günlerde çağrısız olarak toplanır. Görüşme gündemini Sekreter hazırlar. Bölge Yürütme Kurulu Başkanı ve onun bulunmadığı zaman Sekreter tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.

Madde 28- Toplantılar yarıdan bir fazla üyenin iştiraki ile yapılabilir. Kararlar salt çoğunluk oyu ile alınır. Oyların eşit olması halinde toplantı başkanının katıldığı taraf, çoğunluğu sağlar.

GENEL BAŞKAN

Madde 29- Başkan, Genel Yönetim Kurulu üyeleri arasından, Genel Yönetim Kurulunun ilk toplantısında çoğunlukla seçilir.

Madde 30- Genel Yönetim Kurulu üyelerinden en az 10’unun yazılı güvensizlik önerileri ile Genel Yönetim Kurulun ilk toplantısında Genel Başkan hakkında görüşme açılır. Görüşme sonucunda Genel Başkan hakkında Güven Oylaması yapılır. Üye tam sayısının salt çoğunluğunun güvensizlik oyu vermesi halinde Genel Başkan çekilmiş sayılır.

Genel Başkanın Görev ve Yetkileri:

Madde 31- Genel Başkan hertürlü kurumlara ve şahıslara karşı Federasyon’u temsil eder. Federasyonun Genel Kurulu ile Denetleme Kurulu dışında kalan bütün organ ve büroların başkanıdır.

Genel Başkanlığın boşalması halinde, bu görevi yeni başkan seçilene kadar Genel Sekreter yürütür.

GENEL SEKRETER

Madde 32- Genel Sekreter Merkez Yürütme Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Görev ve Yetkileri

Madde 33- Genel Başkanın bulunmadığı ya da Genel Başkanın görevlendirdiği hallerde Merkez Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık eder, Başkanın olmadığı hallerde başkanın yetki ve görevlerini yüklenir ve yürütür.

Tüzük, Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu kararlarına göre Federasyon’un her türlü yazışmalarını düzenli olarak yürütür. Federasyon büroları ve organları arasında uygun çalışmayı sağlar. Merkez Yürütme Kurulunun kendisine verdiği diğer işleri yapar.

GENEL SAYMAN

Madde 34- Genel Sayman Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Görev ve yetkileri şunlardır.

 1. a) Federasyonun gelirlerinin, üye, dernek katılma paylarının zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlamak, vadesi gelmiş alacaklarının tahsili için gerekli işlemleri yapmak, zorunlu defterlerin düzenli şekilde günü gününe tutulmasını sağlamak,
 2. b) Federasyon adına yapılacak bütün giderlerin Tüzüğe, Genel Kurul, Merkez Yürütme Kurulu, Genel Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğu bakımından denetimini yapmak,
 3. c) Zorunlu durumlarda gerekli işlemlerin bir hafta içerisinde tamamlanması koşuluyla Merkez Yürütme Kurulu’nca saptanacak miktarda harcamalar yapmak,
 4. d) Federasyonun bütün mallarından, parasından birinci derecede sorumlu olup, demirbaş defteri tutulmasını sağlamak,
 5. e) Merkez Yürütme Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

DENETLEME KURULU

Madde 35- Denetleme Kurulu, Federasyon Genel Kurul delegeleri arasından üç asıl, üç yedek üye olarak seçilir. Denetleme Kurulu seçildikten sonra en geç 15 gün içinde toplanarak kendi arasından bir başkan seçer. Kurul kendi başkanın çağrısı üzerine yılda en az 4 defa toplanır. Merkez Yürütme Kurulunun isteği üzerine de denetleme yapar.

Görev ve Yetkileri:

Madde 36- a) Denetleme Kurulu, Federasyon’un harcamalarını, gelirlerini ve defterlerini denetler. Bunların Tüzük, Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu kararlarına uygun olup olmadığını inceler.

 1. b) Denetleme Kurulu, yapacağı denetleme sonuçlarını bir rapor haline getirir, saptadığı eksik ve aksakların düzeltilmesi için Merkez Yürütme Kurulunu uyarır. Denetleme yılda ikiden az olamaz.

MALİ HÜKÜMLER

Madde 37- Federasyonun gelirleri şunlardır:

 1. a) üye dernek ödentileri
 2. b) Federasyonca tertiplenen eğlence, temsil, konser, yayınlar ve buna benzer çalışmalardan sağlanacak gelirler,
 3. c) Bağış ve yardımlar.

Madde 38- üye dernek Yönetim Kurulları, Aylık gelirlerini % 25 ini en geç her ayın yirmisine dek Federasyon Genel Merkezinin hesabına gönderirler. Federasyon merkezi, zorunlu durumlarda ve Federasyonun olanaklarına göre üye derneklere maddi yardımda bulunabilir.

Madde 39- Federasyonun paraları ulusal bankaların birine yatırılır. Bankadan para, Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Saymandan ikisinin ortak imzası ile çekilir. Merkez Yürütme Kurulunun saptayacağı kadar para Genel Saymanın sorumluluğu altında Federasyon kasasında bulundurulur.

ORTAK HÜKÜMLER

Madde 40- Federasyon organlarının ve Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu’da görevlilerin seçimi ve güven oylamaları gizli oyla yapılır. Tüzükte başka hüküm olmayan hallerde Federasyon organlarının kararlarında salt çoğunluk aranır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlar.

Merkez Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri Federasyon Genel Kurulunda aklama için yapılan oylamaya katılamazlar.

Madde 41- Federasyon Tüzüğü, Genel Kurula katılan delegelerin 2/3 çoğunluğun kabul oyu ile değiştirilebilir.

Federasyonun feshi ve malların tasfiyesi:

Madde 42- Federasyonun feshi için, Genel Kurulda I. toplantının açılmasından 2/3 çoğunluk aranır. Çoğunluk sağlanamazsa toplantı ertelenir. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz. Her iki halde feshe karar verebilmek için toplantıya katılan üyenin üçte ikisinin fesih istemi yönünde oy kullaması gerekir.

Federasyon feshedildiği takdirde, feshe karar veren Genel Kurul, Federasyon mallarını, parasını, alacaklarını amacına uygun bir başka federasyon veya derneğe devreder; devir ve tasfiyeyi kimlerin yapacağını kararlaştırır.

Madde 43- Bu tüzükte belirtilmeyen konularda ve Genel hükümlere ve Dernekler Yasasına göre hareket edilir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1- Federasyonun ilk Genel Kurul toplantısına kadar aşağıdaki kuruculardan 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. sırada adları bulunanlar geçici Yönetim Kurulunu oluştururlar. Geçici Yönetim Kurulu, Yasada ve Tüzükte Genel Yönetim Kuruluna ve Merkez Yürütme Kuruluna verilen görev ve yetkilere sahiptir.

Geçici Madde 2- Federasyonu oluşturan dernekler şunlardır:

 

ADI MERKEZİ İKAMETGAHI

1-) AYÖD

Ankara Yüksek Öğrenim Derneği ANKARA İnkilap So. No:5/14 Kızılay

ANKARA

2-) İYÖD

İstanbul Yüksek Öğrenim Derneği İSTANBUL Ordu cad. Civan Han Kat.5 Laleli

İSTANBUL

3-) EYÖD

Erzurum Yüksek Öğrenim Derneği ERZURUM Erzurum

Geçici Madde 3- Federasyonun kurucuları şunlardır: (adı soyadı, hangi dernekten olduğu, uyruğu, mesleği, ikametgahı)

HASAN GÖKÇE: İYÖD-TC-Öğrenci-Piyerloti cad. No.15 Balıkesir YTT Yurdu/İstanbul

HÜSEYİN DURANAY: İYÖD-TC-Öğrenci-Orta Bahar so. Oray Sitesi A Blk. D İstanbul

HASAN BASRİ ÇIPLAK: İYÖD-TC-Öğrenci-Piyerloti cad. No.15 Balıkesir YTT Yurdu/İstanbul

ABDULLAH BÜLENT ULUER: İYÖD-TC-Öğrenci-Orta Sokak, İstanbul

AHMET SALİH ŞATIROĞLU: İYÖD-TC-Öğrenci-Niğde Öğrenci Yurdu, Fındıkzade/İstanbul

UĞUR AYKEN: AYÖD-TC-Öğrenci-ODTÜ Makine Mühendisliği

YASİN KETENOĞLU: AYÖD-TC-Öğrenci

MEHMET ALİ YILMAZ: AYÖD-TC-Öğrenci

SEDAT KESİM: AYÖD-TC-Öğrenci

VELİ ESKİLİ: AYÖD-TC-Öğrenci

*Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Devrimci Gençlik Dergisi Sayı 12 Eylül 1976