Örgütlenmede Bir Adım – Haziran 1997

İstanbul Üniversite Öğrencileri Koordinasyonu 4 Nisan tarihinde Kurultay ve Kurultay şenliğini gerçekleştirdi.’95 baharından itibaren örgütlenen ve öğrenci gençliğin kitlesel, militan, demokratik, meşru örgütü olma iddiasını taşıyan Koordinasyon, ’95-’96 öğretim yılında yükselişe geçen gençlik hareketini yaratan ve geliştiren örgütlenme olmuştu. Üniversite ve fakültelerdeki bağımsız cephe örgütlenmelerinin koordineli ve gönüllü birliğini sağlayan koordinasyon, ilişkilerini pratikte gelişen kurallarla yarattı. Ancak, dönemsel olarak mevcut ilişkilerin kurumsallaşmasında ve örgütlenme konusunda beliren sorunları aşmakta belirli güçlükler yaşadı. Tüm bu sorunların gençlik hareketinin gelişmesinin önünde engel olarak belirdiği son dönemde, ortaklaşılmış bir yazılı metin oluşturmak amacı ile çalışmalar başlatıldı. Koordinasyon içerisinde her cepheden birer temsilcinin katılımı ile oluşturulan tüzük komisyonu, bir tüzük taslağı hazırlanması ve ortak kabul gören bu tüzüğün onaylanacağı bir kurultay düzenlenmesi için Ocak ayından itibaren çalışmalarına başladı. Şubat ayında hazırlanan tüzük taslağı konusunda tüm cephelerden eleştirileri ve tartışılması önerilen konularda ise görüşleri istendi.Tartışılması istenen konular, cephelerin Temsilciler Meclisi’nde yer alacak temsilci sayıları konusunda oluşturulacak kriter, siyasal İslam ve faşizm tanımı gibi konulardı. Tüzük komisyonu, cephelere kurultayın bir tartışma alanı değil, üzerinde uzlaşılmış kararlar bütününün onaylanacağı ve öğrenci gençliğin birliğinin sergileneceği bir gün olmasını önerdi. Bu çerçevede tüm maddelerin kurultay öncesi onaylanması ve netleşmesi için çalışmalar yoğunlaştırıldı.Hazırlanan tüzüğün oluşumunda cephe ve koordinasyon mantığı, mücadelenin amaç ve ilkeleri, temel özellikleri, oluşturulacak organlar, bu organların çalışma tarzları ve ilkeleri, cephe ve koordinasyon üyelikleri gibi konular ye raldı.Tüzüğün hazırlanışında, koordinasyonun günümüze kadar yaşadığı sorunların temel alınmış olması, geleceğe değil geçmişe dönük bir bakış açısının oluşmasına neden oldu. Koordinasyonun amaçları ve hedefleri genel anlamlarıyla ele alınırken, iç işleyişe yönelik maddeler, hiç bir boşluk bırakılmaksızın en detaylı noktalarına kadar belirlenmişti.

Koordinasyonun geçen öğretim yılında astronomik oranlarda artan öğrenim harçlarına karşı başlattığı eylemliliğinin protesto niteliğinden bütünlüklü bir muhalefet hareketine dönüştürülmesinde yaşanan sorunlar, program tartışmasının da tüzükle beraber yapılmasını gerekli kılıyordu. Gençlik hareketinin önündeki politik-pratik hattın berraklaştırılamamış olması önümüzdeki dönem açısından önemli bir sorun olarak dururken, kurultayın, bu konuların netleştirilmesi noktasında önemli bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerekiyordu.

Koordinasyonun kurumsallaşması için, oturmuş işleyiş kurallarıyla beraber yürüyecek inatçı ve kararlı bir mücadelenin varlığı zorunludur. Bir gençlik hareketinin kitleselliği ve kurumsallığı ancak ortak hedefler doğrultusunda, militan bir hattın yaratılmasıyla mümkündür. Kitleselliği vereden, düzgün işleyiş kurallarıyla beraber insanları ikna edebilen bir politik söylem ve meşru bir pratik hattın varlığıdır.

Şu an yürürlüğe giren mevcut tüzükte ise, geçmiş dönemde pratik sorunlar üzerine yaşanan tartışmaların göz önüne alınması sonucu, pratik işleyiş kurallarının ön plana çıktığı bir mantık hakimdir. Mücadelenin amaçlarının, temel özellik ve ilkelerinin, somut, uzun süreçli programlarla bütünleştirilememiş olması gençlik hareketinin gelecek dönemi açısından bir belirsizliği de beraberinde getirmektedir.

Bütün eksikliklerine rağmen Koordinasyon Kurultayı ve tüzüğü, gençlik hareketinin bundan sonraki döneminin örgütsel ekseninin belirginleştirilmesi açısından büyük bir önem taşımıştır, üstelik bu konuda atılmış tek adımdır. Ayrıca tüzük, gençlik hareketinin birliği tartışmasının genel çerçevesini de belirlemiştir. Gelecek dönem yürüyecek tartışmanın başlangıç noktası bu çerçevedir.

KOORDİNASYON KURULYAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

4 Nisan tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan Koordinasyon Kurultayı ve şenliği 1000’e yakın öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren üniversitenin kapısında başlatılan kimlik kontrolü nedeniyle birçok öğrenci duvarlardan atlayarak üniversiteye girerken, bazıları ise üniversiteye giremediler.

Saat 13.00’de başlayan Kurultay’da ilk olarak devrim ve demokrasi mücadelesinde şehit düşenler ve Şubat ayında kaybettiğimiz Melek arkadaşımız için saygı duruşunda bulunuldu. Melek Yıldız ve gençlik mücadelesinde şehit düşenler koordinasyonun onur üyesi ilan edildi. Ayrıca Kurultayın gerçekleştirildiği platformun üzerine Melek’in portresinin ve Çankırı cezaevindeki öğrencilerin Melek için yazdıkları şiirin yer aldığı bir pankart asıldı.

Açılış konuşmasının ardından, kurultaya davet edilen Öğretim Elemanları Sendikası, Eğitim-Sen, Öğrenci Aileleri ve Yakınları Derneği temsilcileri, diğer illerdeki koordinasyon örgütlenmelerinin temsilcileri ve İYO-DER temsilcisi kurultayı kutlayan konuşmalar yaptılar.

Kurultay, tüzük maddelerinin okunup onaylanmasının ardından bitirildi. Bu arada şenliğe davet edilen sanatçıların ve diğer okullardan gelen öğrencilerin okulun dışında beklediğinin öğrenilmesi üzerine bahçede bir basın açıklaması yapılarak dış kapıya doğru yürüyüşe geçildi. Burada polis barikatıyla karşılaşan kortej, üniversite yönetiminden, şenliğe davetli olanların içeriye alınmasını istedi. Dışarıda bekleyen sanatçıların ve öğrencilerin üniversiteye alınmasıyla beraber tekrar şenlik alanına dönüldü.

Saat 16.00’da başlayan şenlikte Metin Kahraman ve Koma Amed türküleriyle yüzlerce öğrenciyi coşturdu. Üniversiteye duvardan atlayarak giren Nevzat Çelik ise şiirlerini okudu. Şenlik öğrencilerin toplu olarak halay çekmesi ve atılan sloganlarla bitirildi.

Cephe Mantığı ve Koordinasyon

-Öğrenci Cepheleri; üniversitelerde, ülkede ve dünyada varolan güncel ve toplumsal sorunları ve bu sorunların üniversitelinin kendi yaşam alanına yansımasını, üniversiter bir bakış açısıyla yorumlar. Özyönetim ilkesiyle, gönüllülük ilişkileri içerisinde hareket eder. Üniversitelerde demokrasi, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren, tüm muhalif öğrencilerin birlikte karşı duruşunu yaratmayı hedefleyen mücadele örgütleridir.

-lstanbul Üniversite Öğrencileri Koordinasyonu”; çeşitli fakülte ve kampüslerde bu mantıkla çalışma yapan Öğrenci Cepheleri’nin ortak hareket etme zeminini sağlayan; bağımsız, meşru, kitlesel, militan bir demokratik öğrenci hareketi yaratmayı ve bu hareketi ülkedeki diğer toplumsal muhalefet güçleriyle ortaklaştırmayı hedefleyen, öğrencilerin mücadele örgütüdür.

Organlar, Çalışma Tarzı ve İlkeleri

‘Koordinasyon, ajitasyonda ve propaganda da birliği savunur ve uygular.

‘Koordinasyon; kitlesel bir öğrenci örgütlenmesidir. Amaç ve ilkeleri doğrultusunda, hayata geçirilecek politikalarında ortaklaşılmasını hedefler. Bunun için karar alma sürecinde, ikna yöntemini esas alır. Bu yöntem sonuç vermediği takdirde, pratik sürece dair sorunlarda, cephelerin basit çoğunluğuyla, hukuk ve işleyişe dair sorunlarda ise cephelerin 2/3 çoğunluğu ile karar alır.

‘Temsilciler Meclisi Koordinasyon’da çalışan her cepheden gelen temsilcilerden oluşan, cephe çalışmalarını koordine eden ve ortaklaştıran organdır.

‘Öğrenci hareketine dair cephelerde üretilen politikaları, programları ve önerileri; forum, eylemlilik, kampanya vs. gibi çalışmaların kararlarını cephelerden doğru alır ve bu çalışmalara dair program ve takvim oluşturur.

(Koordinasyon tüzüğünden alınmıştır)