Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Temsilciler Konseyi Yönetmelik Taslağı

I.AMAÇ:

 1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Temsilciler Konseyi (ODTÜ-ÖTK) ODTÜ öğrencilerini temsil eden en yetkili kuruluştur. ODTÜ-ÖTK, ODTÜ öğrencilerinin akademik, ekonomik, toplumsal ve kültürel sorunlarıyla ilgilenmek, ODTÜ’nün özerk ve demokratik bir üniversite olmak yolundaki gelişmesine ve üniversitede ülke sorunlarına yönelik bir eğitimin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışır.

II.ODTÜ-ÖTK’NIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ:

A.YÜRÜTME KURULU (YK)

 1. Yürütme Kurulu, doğrudan doğruya bütün üniversite öğrencileri tarafindan seçilen dokuz kişiden oluşur. YK kendi üyeleri arasından bir başkan, bir genel sekreter ve bir sayman seçer. YK üyelerine, yönetmelik amaçları doğrultusunda çalışma yapabilmeleri için, istedikleri takdirde, görevli bulunduklari akademik yıl içinde 1 sömestre izin verilir.
 2. YK, ODTÜ-ÖTK’nin en yetkili karar alma ve yürütme organıdır.
 3. Üniversite yönetimi ile ilişkileri, ODTÜ-ÖTK adına YK yürütür.
 4. ODTÜ-ÖTK, amacı doğrultusunda çalışmalarda bulunmak üzere çeşitli kulüp ve komiteler oluşturur. Oluşturulan kulüp ve komiteler YK’na bağlı olarak çalışırlar. Ancak bu, ODTÜ’nde, ODTÜ-ÖTK’ya bağlı olmayan kulüplerin oluşturulup faaliyet göstermesini engellemez.
 5. YK, her zaman Bölüm Temsilcileri Konseyi’ni (BTK), yada Temsilciler Meclisi’ni (TM) olağanüstü toplantıya çağırabilir.
 6. BTK ve TM’nin toplantılarını YK düzenler ve yönetir.
 7. YK, kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır.
 8. BÖLÜM TEMSİLCİLER KONSEYİ:
 9. Bölüm Temsilciler Konseyi üyeleri, doğrudan doğruya öğrenciler tarafından seçilen birer Bölüm Temsilcisi, Hazırlık Okulu Temsilcisi ve Yurtlar Temsilcisinden oluşur.
 10. BTK,YK’nun karar alma sürecinde danışman olarak yer alabilir.
 11. BTK,15 günde bir olağan toplantı yapar.
 12. BTK üyelerinin üçte-biri aralarında imza toplayıp TM’ni ve BTK’ni olağanüstü toplantıya çağırabilir.
 13. BTK salt çoğunlukla toplanır. Kararlarını toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyları ile alır.
 14. BTK, YK’nin kararlarını veto etmek yetkisine sahiptir, ancak, veto kararı BTK üye tam sayısının üçte-ikisinin oyu ile alınmalıdır.
 15. TEMSİLCİLER MECLİSİ (TM):
 16. ODTÜ-ÖTK’nin en geniş danışma kurulu olan Temsilciler Meclisi, doğrudan doğruya öğrencilerin seçtiği sınıf temsilcileri, Hazırlık Okulu Kur temsilcileri, Yurt temsilcileri, BTK ve YK üyelerinden oluşur.
 17. TM ayda bir olağan toplantısını yapar.
 18. TM üyelerinin beşte biri aralarında imza toplayıp TM’ni olağanüstü toplantıya çağırabilirler.
 19. TM salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyları ile alır.

III. ODTÜ-ÖTK ÜYELERİNİN SEÇİMİ:

 1. GENEL HÜKÜMLER:
 2. ODTÜ-ÖTK üyelerinin görev süresi bir akademik yıldır.
 3. Her yeni başlayan akademik yılın dördüncü haftasının ilk günü, ODTÜ-ÖTK’nin tüm üyelikleri için seçim yapılır.
 4. ODTÜ’de kayıtlı her öğrencinin seçme ve seçilme hakkı vardır.
 5. YK üyeleri bütün üniversite öğrencileri tarafından doğrudan doğruya seçilir.
 6. Her bölümden birer Bölüm Temsilcisi, Hazırlık Okulu’ndan bir Hazırlık Okulu Temsilcisi ve Yurtlardan bir Yurtlar Temsilcisi seçilir.
 7. ODTÜ’nde lisans ve lisans üstü öğretim yapan her bölümün her sınıfı için birer Sınıf Temsilcisi, Hazırlık Okulu’nun her kuru için birer Kur Temsilcisi ve her yurttan birer Yurt Temsilcisi seçilir.
 8. Seçimler, gizli oy, açık sayım esasına göre yapılır.
 9. YK’nda çeşitli nedenlerle boşalmalar olduğunda, TM doldurulmasına gerek gördüğü takdirde o üyeliklerin seçilme biçimini saptar.
 10. SEÇİMLER:
 11. ODTÜ’nde kayıtlı her öğrenci sınıf temsilcileri (Hazırlık Okulu’ndan kur temsilcileri), Bölüm Temsilcisi (Hazırlık Okulu’ndan Hazırlık Okulu Temsilcisi) ve 9 YK üyeliği için oy kullanmak hakkına sahiptir. 28. Yurt temsilcileri ve Yurtlar Temsilcisi seçimleri yurtlarda yapılır. Yurt temsilcilikleri ve Yurtlar Temsilciliği seçiminde aday yada seçmen olabilmek için ODTÜ öğrenci yurtlarından birine kayıtlı olmak gereklidir.
 12. ADAY OLMA İŞLERİ:
 13. ODTÜ-ÖTK seçimlerine katılacak her aday aşağıdakilerden kendi konumuna uyan en fazla iki görev için adaylığını koyabilir.
 14. Sınıf temsilciliği (Hazırlık Okulu Kur Temsilciliği)
 15. Bölüm Temsilciliği (Hazırlık Okulu Temsilciliği)

III. Yürütme Kurulu Üyeliği

 1. Yurt Temsilciliği
 2. Yurtlar Temsilciliği
 3. Her yeni başlayan akademik yılın ikinci haftası adayların başvurma süresidir. (Pazartesi saat 9.00 dan Cuma aksamı saat 17.00 ye kadar.)
 4. Sınıflardan ve bölümlerden aday olmak isteyenler ilgili Bölüm Başkanlığına, Hazırlık Okulu öğrencileri Hazırlık Okulu Müdürlügü’ne, Yürütme Kuruluna aday olmak isteyenler Rektörlüğe, ve yurtlardan aday olmak isteyenler ilgili Yurt Müdürlüğüne başvurma süresinin bitim günü saat 17.00 ye kadar yazılı olarak başvurmak zorundadırlar.
 5. SEÇİM İŞLERİ:
 6. Her yeni başlayan akademik yılın ilk haftasi içinde Öğrenci İşleri Dekanı, YK’ndan 2 üye, TM’nin kendi bünyesinden ve YK üyeleri dışından seçecegi 4 üyeden oluşan Seçim Konseyi kurulur.
 7. Her yeni başlayan akademik yılın ilk haftasi içinde Fakülte Dekanlarından, Hazırlık Okulu Müdürü’nden, Yurtlar Müdür’ünden ve Seçim Konseyi üyelerinden oluşan ODTÜ Seçim Kurulu kurulur.
 8. Seçimlerin bu yönetmelik hükümleri ve Seçim Konseyi kararlarına uygun olarak yürütülmesinde bölümlerden Bölüm Başkanları, Hazırlık Okulu’ndan Hazırlık Okulu Müdürü, Yurtlardan Yurt Müdürleri sorumlu ve yetkilidir. Gerektiği hallerde ODTÜ Seçim Kurulu ile ilişki kurulabilir.
 9. Adayların propaganda için açık ve kapalı yer isteklerinin karşılanmasını Seçim Konseyi düzenler.
 10. Seçim Konseyi, propaganda süresi boyunca adaylara bildiri basma, pano tahsis etme vb. konularında yardımcı olur.
 11. Seçimlerin yürütülmesiyle ilgili olarak bu yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda Seçim Konseyi karar verme yetkisine sahiptir.
 12. Her sandık basında üç öğretim üyesi görevlendirilecektir.

Bu öğretim üyeleri:

 1. Fakültelerde Dekan ve Bölüm Başkanlarının Bölüm Temsilcileri ile birlikte yapacakları toplantıda,
 2. Hazırlık Okulu’nda, Hazırlık Okulu Müdürü ve yardımcılarının Hazırlık Okulu Temsilcileri ile yapacakları toplantıda,

III. YK üyelerinin seçiminde, Rektörlüğün YK üyeleri ile yapacağı toplantıda,

 1. Yurtlarda ise Yurt Müdürlerinin Yurtlar Temsilcisi ve ODTÜ Seçim Kurulu ile birlikte yapacakları toplantıda saptanacaktır. 39.I) Sınıf temsilcileri, Bölüm Temsilcileri ve YK için aday olarak başvuranların ve bunların seçimlerinde oy kullanacak seçmenlerin listeleri soyadlarının baş harflerine göre sıralanarak propaganda haftasının birinci gününün sabahı bölümlerde ve Hazırlık Okulunda ayrı ayrı ilan edilir. Aday yada seçmen listelerine itirazı olanlar, ilgili Bölüm Başkanlığı yada Hazırlık Okulu Müdürlüğüne ertesi günün aksamı saat 17.00 ye kadar yazılı olarak başvurabilirler.
 2. II) Yurt Temsilciliği ve Yurtlar temsilcileri seçiminde adayların ve bunların seçimine katılacak seçmenlerin listeleri, soyadlarının baş harflerine göre sıralanarak propaganda haftasının birinci günü sabahı yurtlarda ayrı ayrı ilan edilir. Aday yada seçmen listesine itirazı olanlar ilgili Yurt Müdürlerine ertesi günün aksamı saat 17.00 ye kadar yazılı olarak başvurabilirler.
 3. Her yeni başlayan akademik yılın üçüncü haftası adayların propaganda haftasıdır. (Propaganda Salı sabahı saat 9.00 dan Pazar aksamı saat 17.00 ye kadar sürer.)
 4. Her seçmen, bir sınıf temsilcisi (Hazırlık Okulunda Kur Temsilcisi), bir Bölüm Temsilcisi (Hazırlık Okulu Temsilcisi) ve 9 Yürütme Kurulu üyeliği için oy kullanacaktır.Bu seçimlerde bir yada daha fazla oy pusulasının kullanılıp kullanılmayacağına Seçim Konseyi karar verir.
 5. Yurt seçimlerine katılan seçmen, seçmek istediği kendi yurdunun temsilcisi ve Yurtlar Temsilcisi adayının adlarını aynı oy pusulasına yazar.
 6. Öğrencilerin sınıf statüsü 41/I numaralı madde uyarınca hazırlanan listelere göre saptanır. Eski öğrencilerin şebekeleri ve yeni öğrencilerin kayıt kartı seçimlerinde kullanılacak kayıt kartı yerine geçer. Şebekeleri veya kayıt kartı bulunmayanlar Kayıt Kabül İşleri Müdürlüğüne başvurarak geçerli bir belge alabilirler.
 7. Seçimlerde, öğrenciler kimliklerini gösterip seçmen listesini imzaladıktan sonra oylarını kullanacaklardır.
 8. Seçim günü aksam saat 17.00 de oy verme işlemi sona erer. Seçim süresi bitmeden hiç bir sandık açılamaz. Herhangi bir sandıktan çıkan seçim sonuçları, sandık başında görevli öğretim üyelerinin, temsilci adaylarının önünde yaptıkları ve seçim biter bitmez hazırladıkları bir tutanakla ODTÜ Seçim Kurulu’na gönderilir.
 9. ODTÜ Seçim Kurulu ayrı ayrı gelen YK seçim sonuçlarını değerlendirir ve tüm seçim sonuçları ile birlikte açıklar.
 10. Herhangi bir seçimde en çok oy alan aday seçimi kazanmış olur. Adayların eşit oy almaları halinde, en geç bir hafta içinde ve sadece eşit oy dağılımı görülen yerler için seçimler tekrarlanır.
 11. ÖĞRENCİLERİN YÖNETİME KATILMASI:
 12. Bölüm Temsilcisi ve sınıf temsilcileri Bölüm Kurulu’na, Hazırlık Okulu Kur Temsilcileri Hazırlık Okulu Kuruluna, Bölüm Temsilcilerinin tümü Fakülte Kurulu’na, YK üyelerinin kendi aralarından seçecekleri 3 üye Üniversite Konseyi toplantılarina söz ve oy hakkı ile katılır.
 13. Üniversitede halen var olan;
 14. Disiplin Kurulu,
 15. Kayıt Kabül İşleri Müdürlüğü, III. Burs ve Yardım Komitesi,
 16. Kütüphane Müdürlüğü,
 17. Kafeterya ve Kantinler Yönetimi,
 18. Yurtlar Yönetim Kurulu,

VII. ODTÜ Spor Kulübü vb.

Öğrencilerle ilgili tüm idari komite, kurum ve kurullarla, ilerde olusturulacak olan bu tür komite, kurum ve kurullara TM’nin kendi içinden seçeceği birer üye, söz ve oy hakkına sahip olarak katılır.

 1. MALİ HÜKÜMLER:
 2. ODTÜ-ÖTK’nin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:
 3. ODTÜ öğrencilerinden kayıtlar sırasında Üniversite veznesine yatırılan harçların öğrenci faaliyetlerine ayrılan bölümü,
 4. ODTÜ-ÖTK’nin yapacağı öğrenci faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve aynı amaçla Üniversiteye yapılacak bağışlar.
 5. ODTÜ-ÖTK adına harcama yetkisi YK başkanı ve saymana aittir, Ancak yıllık bütçenin onda-birinden fazla tutan toptan harcamalar Rektörlüğün onayı ile yapılır.
 6. Mali konularda bu yönetmelikte hakkında hüküm bulunmayan konularda karar verme yetkisi Üniversite yönetimine aittir.
 7. ODTÜ-ÖTK’nin mali konularda denetimi Üniversitenin tabi olduğu denetim yönetimine uygun olarak yapılır.
 8. GEÇİCİ EK MADDE:
 9. Bu yönetmelik maddelerinin uygulanabilmeleri için Üniversitedeki çeşitli yönetmeliklerde yapılması gerekli değişiklikler bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde yapılacaktır.

Kaynak: ODTÜ Tarihçe 1956 -1980   / Nurettin Çalışkan/ Arayış Yayınları / Editör : Aykan Sever