Türkiye Öğrenci Dernekleri Platformu – Mart 1991

ANKARA

Eylül ayında toplanan Türkiye Öğrenci Dernekle platformu’nda (TÖDP) alınan karar doğrultusunda Aralık ayında Ankara’da TÖDP toplantısı yapıldı, platform toplantısına, sadece, Eskişehir, Ankara ve İstanbul adına gelen temsilciler katıldı. Temsilciler,illerinde yapılan çalışmaları aktardılar, diğer gündem ise, savaş ve savaş hali uygulamaları oldu. Ankara toplantısı, katılımın az olması ve verimsizliği nedeniyle, Türkiye Platformu niteliği taşımaktan uzaktı. Toplantı bir deklerasyonun yayınlanması ve bir toplantı tarihi belirlenmesi ile sona erdi.

İSTANBUL

Bu karar doğrultusunda 5-6 Ocak günlerinde, Platform İstanbul’da tekrar toplandı. Ankara Öğrenci dernekleri Platformu adına iki temsilci, Eskişehir Fakülte Temsilcileri Konseyi adına iki temsilci, İÖDF adına Federasyon Merkez Yürütme Komitesi, Malatya’dan öğrenci derneği insiyatifiyle bir temsilci Trabzon’dan bir gözlemci, İzmir Öğrenci dernekleri Platformu adına bir temsilci ve Kocaeli’nden, öğrenci derneği temsilcisi toplantıya katıldı. Birinci gün temsilciler kendi illerindeki öğrenci derneklerinin çalışmalarını aktardılar. Birinci günün diğer bir gündemi ise İstanbul’da yaşanan Federasyonlaşma sürecinin sonuçlanmasıyla birlikte bu durumun Türkiye genelinde Demokratik Öğrenci hareketi üzerindeki etkileri oldu.

İkinci gün, siyasi durum ve çıkabilecek bir savaşa Türkiye’nin katılması durumunda geliştirilmesi gereken tavır ele alındı. Türkiye tümünü etkileyecek böylesi bir gelişme olasılığıyla karşı karşıya bulunmasına rağmen illerin koşullarının ve örgütlülük düzeylerinin farklı olması nedeniyle ortak bir eylem programını hayata geçirebilmenin olanaklı olmadığı ve bu yönde bir karar alınamayacağı ortaya çıktı. Bu farklılıklar göz önüne alınarak imza kampanyası, forum, yürüyüş, boykot, işgal, sokak gösterileri vb. birçok eylem biçimini içeren genel bir çerçeve oluşturuldu. Eylemlilikler içinde, kitle gösterilerinin ağırlıklı olarak gerçekleştirilmesi gerekliliği vurgulandı. Diğer bir yönüyle böylesi bir süreçte resmi ideolojinin öğrenci kitlesini öğrenci derneklerinden izole etme ve devrimci demokrat öğrencileri yalnız bırakma taktiği izleyeceği karşı devrimci saldırılarla öğrenci kitlesini pasifize etmeye yönelebileceği vurgulanarak yürütülecek çok yönlü çalışmalarla geniş öğrenci kitlesinin bilgilendirilmesi ve aktif katılımının sağlanması gerekliliği belirtildi.

Türkiye Öğrenci Dernekleri Platformu, savaşa karşı yapılacak çalışmalar için genel bir çerçeve oluşturduktan başka Mart ayında daha geniş bir katılımla istanbul’da toplanma kararı alarak oturumunu tamamladı.

İSTANBUL

9-10 Mart 1991 tarihlerinde TÖDP’u İstanbul’da daha önceki toplantılarda alınan karar doğrultusunda yeniden biraraya geldi. Toplantıya İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Trabzon, Denizli ve Kocaeli’nden temsilci ve gözlemciler katıldı. Platformun gündemini ağırlıkla Platformun karakterine, diğer illerde olan iletişim sorunlarının çözümüne ilişkin konular oluşturdu. 16 ve 21 Mart tarihleri için tavsiye kararları alındı.

TÖDP Eylül ayından buyana sürekli, işlevli bir kurum olma çabasını gösteriyor. Öğrenci derneklerinin daha gelişmiş bir organizasyona kavuşması açısından önemli olan Türkiye Platformlarının Eylül ayından bu yana yeni bir sürece girdiğini söyleyebiliriz. Türkiye genelinde, 84-85’lerde gelişmeye başlayan öğrenci hareketinin geçirdiği evreler ve yapısal değişimler, bugün kendisini Türkiye Platformunda da hissettiriyor. TÖDP tek bir gündemi tartışmak için değil, periyodik ve sistemli olarak toplanmaya çalışıyor. Toplantılar farklı illerdeki çalışmaların buluşturulması, mücadele deneyimlerinin aktarılması ve süreç açısından belirleyici olan gündemlere ilişkin ortak hareket noktaları oluşturabilmek amacıyla gerçekleşiyor. Devrimci Gençlik böyle bir çalışmanın kesintisiz sürmesiyle iller arasındaki örgütlülük ve mücadele düzeyi farklılıklarının giderilerek Türkiye genelinde öğrenci gençliğin ortak mücadelesinin yaratılması sürecine daha fazla ilin katılımını sağlamak için kararlı bir çalışma yürütmeyi hedefliyor. Ancak Türkiye genelinde öğrenci gençliğin ortak mücadelesini yaratma çabalarının başında olduğumuz ve bugün aşılması gereken birçok sorunun olduğu da bir gerçekliktir. Katılımın sınırlı olması ve örgütlülük ve mücadele düzeylerindeki farklılıklar bugüne kadar ki toplantıları karar alınan yerlerden çok görüş alış verişinin yapıldığı platformlar niteliğine büründürüyor.

KIRŞEHİR

Kırşehir Eğitim ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri olarak ülkemizde yaşanan baskı ve depolitizasyon uygulamalarından üzerimize düşen payı almaktayız. Okulumuzda 6 Kasım günü YÖK’e karşı protesto amacıyla derslere girmedik. Bu sırada okul bahçesinde bir oturma eylemi gerçekleştirildi Bütün üniversitelerde gözlenen polis idare işbirliği Kırşehir ‘de de kendisini gösterdi. Okul yöneticileri ve polis beraberce gelerek oturma eylemini dağıtmaya çalıştılar. Öğrencilerin kararlı tavırları karşısında polis eylemi engellemekten vazgeçti. Bunun ardından okul yöneticileri birinci sınıflardan öğrencileri salonda toplayarak tehditler savurdu. Eyleme katılan öğrenciler bunun ardından YÖK hakkında forum düzenlediler.

Bu sene gerçekleşen bir keyfi uygulamada okulumuza yeni gelen öğrencilerden harç yatırabil-meleri için alınan 20.OOOTL.bağış parasıdır. Ayrıca ikinci sınıf öğrencilerinden de kimlik parası bahanesiyle 20.000TL. kimlik parası istenmiştir. Tüm bunların üzerine bir grup öğrenci okul yönetimini bir salonda toplamış ve bu isteklerinin hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ve istenen paraları vermeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine okul yöneticileri istenen para miktarını azaltmaya ‘çalıştılar’.Bunun üzerine öğrenciler hiçbir şekilde para ödemeyeceklerini belirttiler.

Biz devrimci öğrenciler olarak haksız ve keyfi uygulamalara karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız.

                  YAŞASIN GENÇLİĞİN ÖZERK DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE MÜCADELESİ!

 

Öğrenci Derneklerinde Seçimler

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SBF DĞRENCİ DERNEĞİ (A.Ü SBF-ÖD)

A.Ü. SBF-ÖD Genel Kurulu’nu, 1 Aralık 0 tarihinde yaptı. 60 dolayında kişinin izlediği Genel Kurulda 44 üye oy kullandı. “Bağımsızlar” adıyla tek liste halinde çıkan adayların tümü Yönetim Kurulu’na seçildiler.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

G.Ü. İ.İ.B.F. Öğrenci Derneğinin Genel Kurulu-14 Aralıkl990 tarihinde yapıldı. Seçimle Devrimci Gençlik ve “Bağımsızlar” olmak üzere iki liste katıldı. Yapılan seçim sonucunda 5 üyeli YK üyeliğinin 4 ‘ünü Devrimci Gençlik adayları, kalan bir üyeliği de Bağımsızlar listesinden aday aldı.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ DERNEĞİ

A.Ü. Veteriner Fakültesi Öğrenci Derneği Genel Kurulu 22 Kasım 1990 tarihinde 75 öğrencinin katılımıyla yapıldı. Seçimlere Bağımsızlar, Çözüm’cüler ve Devrimci Gençlik adayları katıldı. Oylama sonunda YK’da Bağımsızlar 2 üyelik, Çözüm’cüler 2 üyelik ve Devrimci Gençlik 1 üyelik elde etti. Ancak Çözüm’cüler Yönetim Kurulu’ndan çekilince Bağımsızlar 3 üye ve Devrimci Gençlik 2 üyeyle YK’nu oluşturdu.

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DERNEĞİ

ODTÜ-ÖD Genel Kurulu 14 Aralık 1990 tarihinde yapıldı. Seçimlere Devrimci Gençlik, Çözüm’cüler ve Bağımsızlar listelerinden adaylar katıldı. Oylamanın sonunda 7 üyeden oluşan YK’da Devrimci Gençlik listesinden 5 aday, Çözüm’cüler listesinden 2 aday yer aldı.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ (ÇAPA) ÖĞRENCİ DERNEĞİ (İSTFÖD)

İSTFÖD 5 Aralık 1990 tarihinde 3. olağan Genel Kurulunu yaptı. Genel Kurul öncesinde üye kayıt masası açıldı ve Genel Kurul Şenliği yapıldı.101 üyenin oy kullandığı genel kurula Çapa Devrimci Gençlik, Tıbbiyeli Devrimci Gençlik, Genç Komünistler ve Direnişçi Gençlik katıldı. Yapılan oylama sonucunda Çapa Devrimci Gençlik listesinden 4 aday (49, 41, 40, 39 ov alarak] Yönetim Kurulu’na (YK) seçildiler. Çapa devrimci Gençlik listesinin 5 adayı ile Tıbbiyeli Devrimci Gençlik listesinden bir adayın 37 oy almaları üzerine çekilen kura ile Tıbbiyeli Devrimci Gençlik adayı Yönetim Kuruluna.5. üye olarak girdi.

İ.Ü. BASIN-YAYIN YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİ DERNEĞİ (BAYÖD)

BAYÖD Genel Kurul’u 14 Aralık 1990 günü yapıldı. Seçime Devrimci Gençlik ve çözüm’cüler 7’şer kişilik listelerle katılırken, Yeni Demokratik Gençlik ve Sosyalist Parti taraftarları 3’er kişilik listelerle ve Genç Komünistler-Militan Gençlik ittifakı 4 adayla katıldı. Oylama sonucunda Devrimci Gençlik listesinden 4 aday , Yeni-Demokratik Gençlik listesinden 3 aday YK’ya seçildiler,

İÜ. SİYASAL BİLGİLER FAK. ÖĞRENCİ DERNEĞİ

Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrenci Derneğinin Genel Kurulu 11 Ocak 1991 tarihinde yapıldı. Liste yöntemiyle yapılan Yönetim Kurulu seçimlerine Devrimci Gençlik ve. Çözüm’cüler 5’er kişilik listeyle katıldılar. 53 Üyenin oy kullandığı seçim sonucunda 5 üyeli Yönetim Kurulu’nun tümünü Devrimci Gençlik adayları oluşturdu,.

İ.U. İKTİSAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ DERNEĞİ (İFÖD)

İ.Ü. İktisat Fakültesi Öğrenci Derneği Genel Kurulu 7 Kasım 1990 tarihinde 61 öğrencinin katılımıyla yapıldı. Seçimlere Yeni Demokrat Gençlik 5, Bağımsızlar. 2, Devrimci Gençlik 7 kişilik listeyle katıldı. Yönetim Kurulu’na 36 ile 40 arasında oy alan Yeni Demokrat Gençlik ve Bağımsızların adayları girdi. Devrimci Gençlik’in listesi ise 19-21 arasında oy aldı.