O.D.T.Ü.Öğrenci İşleri Dekanlığı, O.D.T.Ü. öğrencilerinin idari ve sosyal sorunları ile ilgilenir ve bu sorunların çözümünde yardımcı olur. Öğrenci İşleri Dekanlığı’nın Yetki ve Görevleri aşağıda belirtilmiştir: O.D.T.Ü.Öğrenci İşleri Dekanlığı O.D.T.Ü.Öğrenci Temsilciliği ile yakın işbirliği içinde çalışır. Öğrenci Temsilciliğinin öğrencilerle ilgili idari...
Bugün demokratik öğrenci hareketinde yaşanan tıkanıklığın aşılabilmesinde yeni /gelişkin politikaların üretilebilmesi ve bu politikaların en geniş öğrenci kitlesine taşınmasını sağlayacak yeni araçların yaratılması büyük önem taşıyor. Demokratik Öğrenci Hareketi'nin daha geniş bir kitleyi, daha geniş bir hareket alanında kucaklayabilme...
Kirli savaş yürüten bir ülkede, "ülkenin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" için gizli örgütlenmeye gitme geleneği ile bezenmiş ve tekelci sermayesinin kar alanının savaş ekonomisi olduğu bir ülkede "kontrgerilla" bu ilişkilerin doğal bir sonucudur. Ülkemizde; "yıkıcı", "bölücü" saydığı güçler karşısında...
Erkek egemenliğine karşı kurtuluş yolu aynı zamanda faşizme karşı mücadeleden geçmektedir. Feminist bir öz-savunma ile toplumun tüm alanlarının dönüştürülmesi, yenisinin kurulması ancak kadınlar tarafından gerçekleştirilebilir Yirmibirinci yüzyıl tarihsel olarak neoliberal kapitalizmin kendine özgü krizlerine ve devrimci çıkışlara sahne olmaktadır. Finans...
Bugün faşizme karşı olan, gerçekten emekçi halktan yana olan herkes, her kurum, her örgüt omuz omuza vermek zorundadır, sıkılı bir yumruk, tek bir yumruk olmalıdırlar, gençliğin ve emekçi halkın, tüm yurtseverlerin anti-faşist mücadelede birliği; bugün tek doğru yoldur, kim bu birliği...
80’Li yılların sonunda meydana gelen bir dizi değişim, solu yeni bir aşamaya taşıdı. Sovyet blokunun çöküşü, sosyalizmin inandırıcı bir dava olma vasfını (başta solcuların kafasında olmak üzere) yitirmesi, darbe sonrasında yeni bir hareket yaratamamanın yarattığı yenilgi haleti ruhiye-si vb....
Ülkemizde sömürge tipi bir faşizmin var olduğunu söylüyoruz. Bu tip bir yönetimin en belirgin özelliklerinden birisi de içinde "nispi demokrasi" öğesini taşımasıdır. Oligarşinin kendi iç çatışmalarının, orta sınıflarla olan ilişkilerinin ve devrimci hareketin gelişim düzeyinin çeşitli dönemlerde gösterdiği bu...
Toplumsal muhalefetin bir yükseliş seyri izlediği her tarihsel kesitte olduğu gibi yaşanılan bu dönem de kendine has özellikler barındırmaktadır. Toplumsal muhalefetin, eylem planlama ve kazanımlarını değerlendirme biçimleri değişiklik göstererek enformasyon çağıyla uygunlaşmaya başlıyor. Meşruluk başta olmak üzere bir çok...
Bugün sadece üniversitelerde değil, tüm muhalefet alanlarında bir krizle karşı karşıyayız. Yaşanan kriz elbette bazı nesnel gelişmelerin etkisiyle bu kadar derinleşmiş olsa da; genel olarak solun öznel eksiklikleri de sürecin bu denli sancılı yaşanmasının en önemli etkenlerinden birisidir. Toplumsal...
  Kemalist devletin 75 yıldır değişmeyen geleneklerinin başında, sorunlara gerçek çözümler bulma yerine baskı, asimilasyon, terör, demagoji vb. yöntemlerle sorunu erteleme/ yok sayma gelmektedir. Komünistler, Kürtler, şeriatçılar her daim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sorun olmuşlar veya devlet kendi devamlılığı için bu...

SON YAZILAR